HALDUSTEENUS

Igale kliendil on personaalne haldur, kes on valmis kliendi muresid lahendama tööpäevadel ja kelle peamiseks ülesandeks on:
 • korraldada objektil haldus-ja hooldustegevust
 • sõlmida kliendi nimel vajalikud lepingud kinnisvara tehnoseadmete hooldamiseks ja muid kinnisvaraga seonduvaid lepinguid;
 • korraldada teenuste või asjade ostmiseks vähempakkumisi;
 • teostada remontööde järelvalvet;
 • jälgida kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud lepingute täitmist;
 • kliendiga eelneval kokkuleppel objektil haldamiseks vajalike ühekordsete tööde organiseerimine;

TEHNOHOOLDUS

Soojasõlm ja küttesüsteem

soojasõlmes mõõteriistade, automaatika ja pumpadekontroll ja seadistamine ning tarbevee-ja küttefiltrite puhastus 1 kord kuus
 • küttegraafiku kontroll ja seadistamine
 • üldkasutavates ruumides asuvate jaotustorustike ja püstikute visuaalne kontroll ning üldkasutavates ruumides asuvate õhutite kontroll 1 kord kuus;
 • ettepanekud remont- ja hooldustöödeks.

Vee ja kanalisatsioonisüsteem

 • üldkasutavates ruumides asuvate jaotustorustike püstikute, kraanide ja
 • filtrite visuaalne kontroll;
 • ettepanekud remont-ja hooldustöödeks ning filtrite vahetamiseks.

Elektrisüsteem

 • elektrisüsteemi toite ning juhtimissüsteemi korrasoleku kontroll

Sprinklersüsteemide hooldustööd

TERVIKLAHENDUS

Terviklahedus hõlmab endast kõiki korrashoiuks vajaminevaid teenuseid- kinnisvara haldamine, heakorratööde tegemine kinnistul ja hoones, ehitiste ja tehnosüsteemide tehniline hooldus, remontööde korraldamine, kulude analüüsi jpm.
Helista ja küsi nõu meie spetsialistidelt- kuidas tagada kinnisvara korrashoid, vähendada hoolduskulusid, säilitada ja pikendada kinnisvara eluiga jpm.

HEAKORRA TEENUS

Heakorrateenus - tegevused ja tööd, mille eesmärk on puhtuse ning korrashoiu tagamine kinnistul ühiskonnas aktsepteeritud tasemel ja hoonete välispindade ning siseruumide koristamine ja puhastamine tagades nende sobivuse omanikule ja kasutajale.
Heakorrateenus sisaldab järgmisi toiminguid:
 • territooriumi igapäevast koristust lahtisest olmeprahist ja lendprahist;
 • prügiurnide tühjendamist;
 • olmejäätmete konteinerite alusplatside ja nende ümbruse puhastamist 1m ulatuses
 • riigilipu heiskamist vastavalt kehtivale korrale;
 • hoone sissepääsuesise igapäevane puhastus;
 • kevad-suvisel perioodil muru niitmist vastavalt vajadusele;
 • sügis-talve perioodil lehtede koristust ja lume koristust territooriumil asuvate
 • treppide, teede, platside puhastust, vajadusel libeduse tõrje

RAAMATUPIDAMISE TEENUS

Teostame alljärgnevaid raamatupidamislikke toiminguid:
 • pearaamatu koostamine v.a. kassa- ja avansiaruanded;
 • igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteriühistu liikmetele ning Ühistu nõudel arvete koostamine
 • ka kolmandatele isikutele;
 • maksuametile maksudeklaratsiooni esitamine;
 • majandusaasta aruande koostamine (üks kord aastas);
 • laekumiste üle järelvalve teostamine;
 • vajadusel Ühistu esindamine maksuametis;
 • rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine;
 • arvete ülespanek panka;
 • töötasude arvestamine ning deklaratsioonide esitamine maksuametile.

JURIIDILINE TEENUS

Teostame alljärgnevaid juriidilisi toiminguid:
 • Korteriomandi seadmine;
 • korteriomanditeks jagamine;
 • korteriühistute asutamine;
 • reorganiseerimine;
 • võlgade sissenõudmine;
 • maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine;
 • juriidilised konsultatsioonid;
 • juriidiliste dokumentide koostamine (lepingud, nõuded, hagiavaldused jne).