AKO EESTI OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära ettevõtte poliitikaga ja see on:
Osutame haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuseid kvaliteetselt, kliendikeskselt ja keskkonnasõbralikult, arvestades seejuures klientide, juhtimissüsteemi, õigusaktide ning muid kohalduvaid nõudeid.
Eelnimetatud põhimõtete elluviimiseks:
  • parendame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
  • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõtte tegevusele kohalduvate nõuete ja normidega;
  • kasutame keskkonda säästvaid ning haldus-, koristus- ja puhastusteenuste kvaliteeti tõstvaid tehnoloogiaid;
  • hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonna-mõjusid;
  • arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
  • kindlustame kliendi nõuete, soovide ja vajaduste täitumise ning rahulolu saavutamise igas teenuse osutamise etapis;
  • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning kindlustame nende tekkimisel korral tegutsemiseks töötajate valmisoleku;
  • identifitseerime, hindame ja ohjame ettevõtte kontrollialal süstemaatiliselt keskkonna-aspekte;
  • teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnahoiu ja -säästlikuse põhimõtetest, ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnaaspektidest ning nendest tulenevate mõjude likvideerimiseks või vähendamiseks vajalikest abinõudest ja meetmetest;
  • tagame töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna.
Ettevõtte poliitika on vahendatud, mõistetud ja rakendatud kogu ettevõttes ning seda vaadatakse sobivuse ja efektiivsuse osas juhtkonna poolt regulaarselt (üks kord aastas) üle.

AKO EESTI OÜ
juhtkond